Algemene Voorwaarden


Allfoodplaza.com is een platform voor de Foodindustrie

Allfoodplaza is een website waarop producten kunnen worden aangeboden of gevraagd en waarbij door de aanbieder of vrager de mogelijkheid kan worden geboden om op de aangeboden of gevraagde producten te bieden.

Allfoodplaza kan uitsluitend worden gebruikt onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Door en met het gebruik van de website, wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geaccepteerd.

Allfoodplaza heeft geen bemoeienis met het aanbod van of de vraag naar de producten, niet met de aangeboden of gevraagde producten zelf en evenmin met de eventuele mogelijkheid om op de aangeboden of gevraagde producten te bieden

Allfoodplaza staat niet in voor de kwaliteit, veiligheid, legaliteit of juistheid van een aanbod of vraag en evenmin van eventueel daarop uitgebrachte biedingen.

Allfoodplaza staat niet in voor de bevoegdheid van gebruikers van de website om producten aan te bieden, te vragen, te kopen of te verkopen

Allfoodplaza is geen partij bij een overeenkomst die tot stand komt tussen gebruikers van de website.

Allfoodplaza staat niet in voor het antwoord op de vraag of tussen gebruikers van de website een overeenkomst tot stand is gekomen.

Allfoodplaza staat niet in voor de uitvoering of wijze van uitvoering van een tussen gebruikers van de website tot stand gekomen overeenkomst.

Allfoodplaza spant zich in de website zoveel als mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Allfoodplaza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gebruikers uit te sluiten van (verder) gebruik van de website indien wordt gehandeld in strijd met enige wet- of regelgeving of met de algemene voorwaarden, onder voorbehoud van alle overige rechten en weren.

Gebruikers zullen de website niet anders gebruiken dan overeenkomstig het doel dat met de website wordt beoogd, namelijk een platform te bieden voor aanbod en vraag van food producten. Meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend, is het niet toegestaan de website te gebruiken voor:

  • het niet aanbieden van een concreet product;
  • het uitsluitend promoten van een website;
  • het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie;
  • het verspreiden van spam, kettingbrieven en dergelijke;
  • het verspreiden van virussen;
  • het verzamelen, bewerken of verspreiden van gegevens van derden;
  • het benaderen van gebruikers voor eigen producten of diensten.

Gebruikers van de website stemmen ermee in dat hun persoonlijke gegevens door Allfoodplaza kunnen worden verzameld, overgedragen, opgeslagen en overigens worden gebruikt.

Gebruikers van de website stemmen ermee in dat Allfoodplaza de website en de inhoud daarvan promoot, inclusief aanbiedingen en vragen van gebruikers, alsmede dat Allfoodplaza daartoe derden tevens in staat stelt.

Gebruikers van de website stemmen ermee in dat Allfoodplaza de website en de inhoud daarvan, inclusief aanbiedingen en vragen van gebruikers, technisch zodanig wijzigt dat e.e.a. toegankelijk wordt voor mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Gebruikers van de website vrijwaren Allfoodplaza, alsmede haar personeel, managers en overige direct of indirect bij Allfoodplaza betrokkenen, tegen vorderingen en aanspraken op schadevergoeding welke voortvloeien uit het gebruik van de website.

De website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten. Gebruik van die websites of de verwijzingen daarnaar, valt uitsluitend onder de (privacy)regels van die betreffende websites. Allfoodplaza is daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor.

De website, de inhoud van de website of een deel daarvan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allfoodplaza, worden gebruikt voor een databank of een deel daarvan of voor het (herhaald en systematisch) opvragen en (her)gebruiken van gegevens in de zin van de Databankenwet, waaronder mede wordt verstaan het ter beschikking stellen daarvan aan derden of verveelvoudigen,

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort volledig van toepassing. Allfoodplaza en de gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

De rechter van de vestigingsplaats van Allfoodplaza is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Allfoodplaza het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Allfoodplaza en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.